Član  AUTONUM  1.

Savezom upravljaju redovni članovi, neposredno ili preko svojih izabranih predstavnika u organima Saveza, na način određen ovim Statutom.

 

 

Član  AUTONUM  2.

Organi Saveza su:

1)      Skupština;

2)      Upravni odbor;

3)      Nadzorni odbor;

4)      Predsednik Saveza;

5)      Generalni sekretar;

6)      Disciplinski sud i disciplinski tužilac.

Mandat članova organa Saveza traje četiri godine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

U slučaju kada je istekao mandat organa Saveza, a nisu izabrani novi organi, ranije izabrani organi vrše dužnost do preuzimanja dužnosti od strane novoizabranih organa.

Lica koja su pravnosnažno osuđena za krivična dela protiv privrede, imovine i službene dužnosti, kao i za sledeća krivična dela: teško ubistvo; teška krađa, razbojnička krađa, razbojništvo, utaja, prevara, neosnovano korišćenje kredita i druge pogodnosti, iznuda, ucena i zelenaštvo, kao i za krivična dela propisana zakonom koji se odnosi na sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ne mogu vršiti funkcije Predsednika Saveza, Generalnog sekretara, likvidatora ili članova organa Saveza, dok traju pravne posledice osude.

Član ograna Saveza može biti samo lice koje je obuhvaćeno ingerencijama Saveza i članova Saveza.

 

Član  AUTONUM  3.

Članovi organa Saveza odgovaraju solidarno za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Savezu, ako takvu odluku donesu namerno ili krajnjom nepažnjom. Za štetu ne odgovaraju članovi koji su bili protiv donošenja štetne odluke ili su se uzdržali od glasanja.

Član organa Saveza nema pravo glasa na sednici organa Saveza kad se odlučuje o:

1)    pokretanju spora ili odustajanju od spora protiv njega;

2)    odobravanju poslova između njega i Saveza u slučaju sukoba interesa, odnosno postojanja ličnog interesa pri odlučivanju;

3)    njegovoj odgovornosti ili razrešenju.

Član organa Saveza nema pravo glasa ako se odluka odnosi na zaključenje pravnog posla sa njim ili na to da se spor između njega i Saveza povede ili okonča, ili ako se odlučuje o imovinskim pitanjima koja su povezana sa njegovim bračnim drugom ili rođakom do drugog stepena srodstva u pravoj liniji ili se odnose na neko pravno lice nad kojim on ima kontrolu ili ekonomski interes.

 

 

 

 

1. Skupština

 

1.1 Sastav, izbor i mandat

 

Član  AUTONUM  4.

Skupština je najviši organ Saveza.

Skupštinu sačinjava po jedan predstavnik redovnih članova Saveza (članovi Skupštine). Predstavnik redovnog člana Saveza u Skupštini može biti njegov zastupnik ili drugo lice na osnovu pismenog punomoćja izdatog od člana Saveza, koje je overeno pečatom člana Saveza i potpisano od strane zastupnika člana Saveza. Punomoćje se izdaje za svaku sednicu Skupštine.

U radu Skupštine mogu učestvovati predstavnici  pridruženih, počasnih i pomažućih članova (po jedan), kao i predstavnici, po pozivu Predsednika Saveza, drugih organizacija i državnih organa.

 

1.2. Redovna Skupština

 

Član  AUTONUM  5.

Redovna sednica Skupštine saziva se najmanje jedanput godišnje.

Redovnom članu Saveza šalje se pismeni poziv za sednicu Skupštine, sa dnevnim redom, po pravilu, najmanje 2 nedelje pre održavanja Skupštine. Poziv za sednicu se šalje preporučenim pismom na poslednju poznatu poštansku adresu, i rok od 2 nedelje se računa od datuma označenog na poštanskom štambilju. Član Saveza može se pismeno saglasiti da se pozivi za sednicu šalju elektronskom poštom.

Član Saveza može dati predlog za izmenu dnevnog reda Skupštine, pismenim podneskom sa obrazloženjem, najkasnije nedelju dana pre održavanja Skupštine.

Predsednik Saveza najkasnije tri dana pre sednice Skupštine utvrđuje definitivni dnevni red Skupštine i objavljuje ga na oglasnoj tabli i na internet sajtu Saveza.

O radu sednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuju Predsednik Saveza i zapisničar.

Na početku sednice Skupštine, Predsednik Saveza utvrđuje da li postoji kvorum za rad i odlučivanje i da li je Skupština sazvana u skladu sa ovim Statutom.

Izborna redovna sednica Skupštine se saziva svake četiri godine, po pravilu najkasnije dva meseca pre isteka mandata Predsedniku Saveza.

Rad  Skupštine Saveza bliže se uređuje Poslovnikom o radu.

 

1.3. Vanredna Skupština

 

Član  AUTONUM  6.

Predsednik Saveza može u svako doba sazvati vanrednu sednicu Skupštine ako to interesi Saveza zahtevaju.

Predsednik Saveza je obavezan da sazove vanrednu sednicu Skupštine ako to pismeno traži, uz navođenje svrhe i razloga i dnevnog reda, Upravni odbor, Nadzorni odbor ili jedna desetina redovnih članova Saveza. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako predsednik Saveza ne sazove vanrednu sednicu Skupštine, nju može sazvati onaj organ Saveza, odnosno oni članovi Saveza koji su tražilu njeno sazivanje. Između podnošenja urednog zahteva za održavanje vanredne sednice skupštine i održavanja vanredne sednice Skupštine ne sme proteći više od 90 dana.

Poziv za vanrednu Skupštinu sa predlogom dnevnog reda mora biti upućen članovima Saveza sa pravom glasa najkasnije sedam dana pre termina za održavanje sednice skupštine.

Na dnevnom redu Skupštine iz stava 2. ovog člana mogu biti samo pitanja koja su navedena u zahtevu za sazivanje vanredne Skupštine, osim ako Skupština ne odluči drugačije većinom od ukupnog broja članova.

Na sazivanje vanredne sednice Skupštine shodno se primenjuju odredbe ovog Statuta o redovnoj Skupštini i Poslovnik o radu Skupštine.

Vanredna Skupština Saveza ima sva ovlašćenja kao i redovna Skupština.

 

 

 

 

1. 4. Nadležnosti Skupštine

 

Član  AUTONUM  7.

Skupština:

1) razmatra, donosi i usvaja:

a)      Statut, izmene i dopune Statuta, i autentično tumačenje Statuta Saveza;

b) godišnje izveštaje o radu Saveza i njegovih organa;

v) finansijske izveštaje;

g) odluku o prestanku rada Saveza;

d) odluku o statusnim promenama;

đ) odluku o programu rada i razvoja Saveza;

e) kodeks ponašanja članova Saveza;

ž) odluku o udruživanju u saveze;

z) odluke koje su joj izričito stavljene u nadležnost ovim Statutom.

2) bira i razrešava

a)      Predsednika Saveza,

b) članove Upravnog odbora,

v) članove Nadzornog odbora;

g) Generalnog sekretara Saveza.

Za vršenje određenih poslova Skupština može obrazovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrđuje se njen delokrug i sastav.

 

1. 5. Odlučivanje Skupštine

 

Član  AUTONUM  8.

Skupština može da radi i odlučuje ako je prisutna jedna trećina članova Skupštine, a odluke donosi većinom prisutnih članova, osim u slučajevima kada je zakonom ili ovim Statutom drugačije određeno.

Ukoliko pri izboru Predsednika Saveza i članova organa Saveza u prvom kruga glasanja nije izabran predsednik, odnosno potreban broj članova, pristupa se drugom krugu glasanja, za sve kandidate koji nisu imali dovoljan broj glasova. Ukoliko ni u drugom glasanju nije izabran potreban broj, kandidovanje se ponavlja.

O pitanjima koja nisu navedena u dnevnom redu Skupštine, a pojave se tokom sednice Skupštine, može se donositi odluka samo ako se Skupština sa time saglasi dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

Članovi drugih organa Saveza ne mogu biti članovi Skupštine.

Članovi Skupštine odlučuju javno dizanjem ruku, osim ako Skupština većinom potrebnom za rad i odlučivanje ne odluči da se glasanje obavi tajno.

 

2. Upravni odbor

 

2.1. Sastav

 

Član  AUTONUM  9.

Upravni odbor čine:

1)      Predsednik;

2)      dva potpredsednika;

3)      12 članova.

Predsednik Saveza je ujedno po funkciji i predsednik Upravnog odbora.

Generalni sekretar Saveza učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava glasa.

Članove Upravnog odbora bira i razrešava Skupština Saveza, na predlog Predsednika Saveza, na period od četiri godine, tako da struktura članova Upravnog odbora obezbeđuje zastupljenost svih oblasti sporta u Savezu i odgovara strukturi članstva Saveza.

Isto lice može biti ponovo birano u Upravni odbor Saveza.

Najmanje jedna petina članova Upravnog odbora moraju biti žene.

Članu Upravnog odbora mandat prestaje: smrću, ostavkom, razrešenjem i prestankom članstva u Savezu člana Saveza čijom nadležnošću je bio obuhvaćen u trenutku izbora. Upravni odbor konstatuje ispunjenost uslova za prestanak članstva u Upravnom odboru.

Predsednik Saveza određuje svakom članu Upravnog odbora konkretno zaduženje.

Ukoliko prevremeno prestane mandat više od pet članova Upravnog odbora, usled smrti, ostavke ili prestanka članstva u Savezu, obavezno se saziva, bez odlaganja, vanredna sednica Skupštine.

Skupština Saveza može prevremeno razrešiti člana Upravnog odbora i na njegovo mesto izabrati drugo lice. Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje koliko i mandat ostalih ranije izabranih članova.

 

2.2. Nadležnosti Upravnog Odbora

 

Član  AUTONUM  10.

Upravni odbor:

1)      vodi tekuće poslove Saveza;

2)      predlaže Skupštini  finansijske izveštaje;

3)      razmatra podnete godišnji izveštaje o radu Saveza i njegovih organa;

4)      usvaja finansijski plan;

5)      usvaja opšta akta Saveza potrebna za ostvarivanje ciljeva Saveza, koja nisu u izričitoj nadležnosti Skupštine;

6)      utvrđuje predlog promena Statuta;

7)      utvrđuje predlog odluke o statusnim promenama;

8)      upravlja imovinom Saveza;

9)      utvrđuje visinu članarine;

10)  izvršava odluke i zaključke Skupštine;

11)  utvrđuje organizacionu šemu i sistematizaciju radnih mesta u Savezu, na predlog Generalnog sekretara;

12)  utvrđuje zarade zaposlenih u Savezu, na predlog Generalnog sekretara;

13)  bira potpredsednike Upravnog odbora, na predlog Predsednika Saveza;

14)  obezbeđuje sredstva za rad Saveza;

15)  priprema i utvrđuje predloge opštih akata i odluka iz nadležnosti Skupštine Saveza;

16)  imenuje predstavnike Saveza u drugim organizacijama;

17)  utvrđuje nagrade i priznanja Saveza organizacijama i pojedincima za zasluge i rezultate u razvoju i unapređenju sporta i odlučuje o dodeli nagrada i priznanja;

18)  odlučuje o obrazovanju ogranaka (sekcija, podružnica), njihovom mestu obavljanja delatnosti i zastupniku;

19)  utvrđuje posebne programe brige o perspektivnim sportistima;

20)  odobrava pravne poslove u slučaju sukoba interesa;

21)  odlučuje o pokretanju spora ili odustajanju od njega;

22)   obavlja sve druge aktivnosti vezane za ostvarivanje ciljeva Saveza koje su na osnovu ovog Statuta u njegovoj nadležnosti ili koje nisu, na osnovu ovog Statuta, u izričitoj nadležnosti drugih organa Saveza.

Za vršenje određenih poslova iz svoje nadležnosti Upravni odbora može obrazovati komisije i radna tela ili imenovati pojedina lica. Odlukom o obrazovanju komisije ili radnog tela, odnosno imenovanju lica  utvrđuje se njihov delokrug  rada, odnosno sastav.

Upravni odbor može većinom od ukupnog broja članova obrazovati Odbor za hitna pitanja i iz svog sastava imenovati članove tog odbora. Odbor za hitna pitanja rešava hitna pitanja iz nadležnosti Upravnog odbora između dve sednice, s tim da se odluke podnose prvoj narednoj sednici Upravnog odbora na potvrdu.

Rad Upravnog odbora i Odbora za hitna pitanja bliže se reguliše Poslovnikom o radu.

 

2.3. Sednice Upravnog odbora

 

Član  AUTONUM  11.

Upravni odbor zaseda i odlučuje u sednicama koje saziva Predsednik, a u slučaju njegove sprečenosti potpredsednik koga ovlasti Predsednik ili najstariji potpredsednik.

Sednice Upravnog odbora održavaju se, po pravilu, najmanje jednom u četiri meseca.

Upravni odbor može da odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova. U slučaju da Upravni odbor nema kvorum potreban za odlučivanje, Predsednik, odnosno potpredsednik će, u hitnim slučajevima, sazvati najkasnije u roku od  tri dana novu sednicu sa istim dnevnim redom. Upravni odbor na ponovljenoj sednici može da odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Upravni odbor odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. U slučaju podele glasova odlučuje glas Predsednika.

Odluka Upravnog odbora o otuđenju nepokretne imovine Saveza punovažna je samo uz saglasnost Skupštine Saveza.

Članovi Upravnog odbora prilikom odlučivanja nisu vezani obavezama prema svojim organizacijama niti mogu primati od njih uputstva, i dužni su da štite interese Saveza kao celine i zastupaju odluke Skupštine i Upravnog odbora Saveza.

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom da odlučuje u hitnim pitanjima, osim usvajanja opštih akata, i na sednici održanoj uz korišćenje elektronskih sredstava komunikacija (tzv. elektronska sednica).

Upravni odbor može, u skladu sa poslovnikom, na pismeni predlog Predsednika da odlučuje i pismenim izjašnjenjem članova van sednice, osim usvajanja opštih akata. Ukoliko član Upravnog odbora ne odgovori na predlog odluke Predsednika u ostavljenom roku, smatraće se da je dao saglasnost.

 

3. Nadzorni odbor

 

Član  AUTONUM  12.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Saveza koji vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza i godišnjeg završnog računa.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor obavezno podnosi Skupštini izveštaj o pitanjima iz svog delokruga prilikom usvajanja izveštaja o radu.

 

Član  AUTONUM  13.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora mogu biti ponovo izabrani samo još u jednom mandatu.

Rad Nadzornog odbora uređuje se Poslovnikom o radu.

 

Član  AUTONUM  14.

Upravni odbor može imenovati revizora sa nadzornim ovlašćenjima utvrđenim u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

 

4. Predsednik saveza

 

Član  AUTONUM  15.

Predsednik Saveza je predsednik Skupštine i predsednik Upravnog odbora Saveza po funkciji.

Predsednika Saveza bira Skupština na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog izbora, iz reda istaknutih sportskih radnika, sportista i sportskih stručnjaka.

Kandidata za predsednika Saveza može da predloži najmanje deset redovnih članova saveza, s tim da jedan član Saveza može da predloži samo jednog kandidata za predsednika.

Kandidati za Predsednika Saveza dužni su da najmanje 15 dana pre sednici izborne Skupštine Saveza dostave Savezu svoj program rada, koji se objavljuje na internet sajtu Saveza.

Predsednik Saveza za svoj rad odgovara Skupštini Saveza.

U slučaju da Skupština Saveza ne usvoji godišnji izveštaj o radu Saveza, pristupa glasanju o poverenju (razrešenju) Predsedniku Saveza.

Predsedniku Saveza prestaje funkcija pre isteka vremena na koju je izabran ostavkom ili razrešenjem.

Ukoliko Predsednik Saveza podnese ostavku, njegove poslove preuzima najstariji potpredsednik koji je dužan da sazove vanrednu izbornu  skupštinu, koja će se održati najkasnije tri meseca od dana podnošenja ostavke.

U slučaju prestanka mandata Predsedniku pre roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom prve sednice Skupštine na kojoj se bira novi predsednik u skladu sa ovim Statutom.

 

 

Član  AUTONUM  16.

Predsednik Saveza obavlja sledeće poslove:

1)   predstavlja Savez;

2)   saziva i predsedava sednicama Skupštine;

3)   saziva sednice i rukovodi radom Upravnog odbora;

4)   brine o izvršavanju programa, planova, odluka i zaključaka Skupštine;

5)   brine o izvršavanju odluka i zaključaka organa Saveza;

6)   stara se o ostvarivanju ciljeva Saveza i prava i obaveza članova Saveza i preduzima potrebne mere;

7)   potpisuje odluke i druga akta koje donosi Skupština;

8)   podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Saveza, koji obuhvata i njegov rad i rad Upravnog odbora;

9)   u saradnji sa Generalnim sekretarom priprema sednice Skupštine i Upravnog odbora;

10)  utvrđuje predloge opštih akata i odluka koje donosi Upravni odbor Saveza;

11) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim opštim aktima Saveza.

Potpredsednik Upravnog odbora koga ovlasti Predsednik zamenjuje Predsednika u svim pravima i obavezama za vreme njegovog odsustva, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

 

Član  AUTONUM  17.

Lica koja su svojim radom u sportu Republike Srbije to zaslužili Skupština može proglasiti počasnim predsednikom.

Počasni predsednik Saveza može da učestvuje u radu Skupštine i Upravnog odbora Saveza, bez prava glasa.

5. Generalni sekretar

 

Član  AUTONUM  18.

Generalni sekretar Saveza:

1)      zastupa i predstavlja Savez;

2)      odgovara za zakonitost rada Saveza;

3)      organizuje i kontroliše obavljanje stručnih poslova u Savezu i preduzima mere za unapređenje tih poslova;

4)      stara se o pripremama sednica organa Saveza i o izvršavanju odluka i drugih akata tih organa;

5)      stara se o vođenju zapisnika sa sednica organa Saveza;

6)      finansijski je nalogodavac za realizaciju finansijskog plana Saveza;

7)      odlučuje o pojedinačni pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u Savezu;

8)      odobrava službena putovanja u zemlji;

9)      odobrava službena putovanja inostranstvu, u skladu sa odlukama Upravnog odbora;

10)  obavlja poslove koje na njega prenese Predsednik Saveza i Upravni odbor Saveza;

11)  učestvuje u radu Skupštine Saveza, bez prava glasa;

12)  predlaže opšti akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radni mesta u Savezu;

13)  imenuje i određuje naknadu stručnim savetnicima Saveza;

14)  stara se o ostvarivanju ciljeva Saveza i prava i obaveza članova Saveza i preduzima potrebne mere;

15)  obavlja druge poslove određene zakonom za zastupnika Saveza, ovim Statutom i opštim aktima Saveza.

Generalni sekretar zasniva radni odnos sa Savezom ili zaključuje ugovor o angažovanju, za vreme trajanja mandata, i za svoj rad odgovara Skupštini, Upravnom odboru i Predsedniku Saveza.

Generalnog sekretara imenuje Skupština Saveza na predlog Predsednika Saveza na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Generalni sekretar može određene poslove iz svog delokruga preneti na druga rukovodeća lica.

Generalni sekretar imenuje se iz reda istaknutih sportskih stručnjaka ili stručnjaka u sportu, koji imaju visoku stručnu spremu, najmanje tri godine radnog iskustva u sportu, dokazane stručne i organizacione sposobnosti, dobro poznavanje stanja u sportu Srbije i znanje jednog svetskog jezika.

U vršenju nadzora nad zakonitošću rada Saveza, Generalni sekretar ima ovlašćenja koja na osnovu zakona ima direktor privrednog društva.

U slučaju odsutnosti ili sprečenosti Generalnog sekretara, zamenjuje ga lice koje odredi Upravni odbor.

 

Član  AUTONUM  19.

Generalni sekretar dužan je da informiše organe Saveza o aktivnostima i delatnostima Saveza i njegovom finansijskom poslovanju.

Ukoliko organ Saveza, odnosno najmanje 30 članova Saveza to zahteva, uz navođenje razloga, dobijanje podataka iz stava 1. ovog člana, Generalni sekretar je dužan da im takve informacije saopšti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.