CILJEVI

Savez je u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalna i nepolitička organizacija.

 

Članovi SSS u ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka samostalno uredjuju svoju unutrašnju organizaciju i rad,  donose i realizuju programe razvoja konkretnog sporta, organizuju takmičenja za koja su nadležna, i ostvaruju druge ciljeve i zadatke utvrdjene svojim planovima i planovima Saveza i nadležnog  granskog saveza.

 

OPERATIVNI CILJEVI SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Ciljevi Sportskog saveza Srbije su: Unapređenje sporta, zaštita intresa sporta u Srbiji, obezbeđivanje uslova za efikasan rad saveza, negovanje i poštovanje sportskog morala i sportskog duha, međusportska saradnja, organizovanje stručnih seminara iz oblasti sporta, sportsko izdavaštvo, koordinacija rada saveza u okviru sistema sporta u republici srbiji, ostvarivanje inovativnih aktivnosti u oblasti sporta i konstantno unapređenje sporta u zemlji, a pre svega cilj saveza je da bude servis svojim članovima, granskim i opštinskim sportskim savezima.

 

 

ZVANIČNI CILJEVI SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

 

Na osnovu člana 24. st. 1., 34. st. 2. i 85. st. 1. Zakona o sportu, («Sl. Glasnik RS» br. 52/96), člana 19. st. 3. i 21. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima gradjana («Sl. Glasnik RS», br. 24/82, 17/84, 40/84, i 12/89) i člana 13. Statuta Sportskog saveza Srbije, Skupština Sportksog saveza Srbije na sednici održanoj 22.12.2004. godine usvojila je prečišćeni tekst 

 

S T A T U T A

SPORTSKOG SAVEZA SRBIJE

 

U kome su između ostalog definišu i

 

III – CILJEVI I ZADACI SSS

 

Član 23.

            SSS obavlja ciljeve i zadatke koji su od zajedničkog interesa za sport u Srbiji i od koristi za njegove članove, a naročito:

 1. zastupa zajedničke interese članova SSS pred državnim i najvišim sportskim organima;

 2. učestvuje u obezbeđivanju uslova za razvoj vrhunskog sporta u Republici Srbiji i utvrđuje zajedničku politiku razvoja vrhusnkog sporta;

 3. preduzima odgovarajuće aktivnosti radi unapređivanja i omasovljivanja sporta i praćenja i upoznavanja svojih članova sa međunarodnim iskustvima u oblasti sporta;

 4. organizuje i pruža stručnu pomoć svojim članovima u unapredjivanju njihovog radač

 5. organizuje inovaciju znanja kadrova u članovima SSS, posebno rukovodečih i stručnih radnika;

 6. radi na jačanju sportskog morala i sportskog duha kod svojih članova i uvrđuje  pravila ponašanja u njihovim međusobnim odnosima;

 7. podstiče rad svojih članova dodeljivanjem nagrada i priznanja (godišnjih, jubilarnih i dr.) za izuzetne sportske rezultate i za doprinos razvoju i unapređivanju sporta u Srbiji;

 8. uskladjuje aktivnosti članova SSS;

 9. ostvaruje sportsku saradnju u zemlji i inostranstvu;

 10. organizuje i obezbeđuje funkcionisanje jedinstvenog informacionog sistema za potrebe članova SSS-SOJ, i pruža potrebne informacije svojim članovima preko sopstvenog informacionog sistema i povezivanjem sa orgovarajućim informacionim sistemima u zemlji i inostranstvu;

 11. organizuje i obezbeđuje uslove za susrete i razgovore članova SSS i drugih zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, radi razmene iskustava, poslovnog i sportskog  povezivanja i ostvarivanja zajedničkh poslovnih i sportskih interesa;

 12. pruža pomoć svojim članovima u oblasti marketinga, povezivanja sa privredom, uvođenja novih metoda rada i poslovanja, pribavljanje poslovnih informacija i sl.;   

 13. izdaje publikacije o sportskim i drugih aktivnostima udruženih saveza;

 14. organizuje zajendičke službe za obavljanje pojedinih stručno-administrativnih i drugih poslova za svoje članove;

 15. organizuje sportske priredbe i manifestacije;

 16. afirmiše školski i rekreativni sport;

 17. učestvuje u razvoju i unapredjenju olimpizma u Republici Srbiji;

 18. predlaže programe članova saveza koji će se finansirati iz budžeta Republike;

 19. koordinira organizaciju medjunarodnih sportskih takmičenja od strane članova SSS;

 20. uredjuje osnove repulbičkih sistema takmičenja u sportu;

 21. uređuje osnove organizovanja i sprovodjenja utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sportiste takmičara.

Član 24.

            SSS može radi postizanja ciljeva i zadataka predviđenih predhodnim članom Statuta, osnovati preduzeće, ustanovu, agenciju ili drugi zakonski propisan oblik organizovanja, u zemlji i inostranstvu, samostalno ili sa drugih pravnim ili fizičkim licem.